Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează promovarea, recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018pentru umătoarele instituţii de învăţământ postliceal ale Poliției Române:

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, Câmpina
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca

 

 

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ SESIUNEA IANUARIE 2018

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la unitățile de învăţământ postliceal ale M.A.I, se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M.A.I, în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate.

Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Numărul de locuri aprobate la Școlile postliceale ale M.A.I. sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ (în raport de oferta educaţională prevăzută în Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/19146 din 10.10.2017), respectiv:

A) - 1300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina din care 16 romi, 10 alte minorităţi;

B) - 300 locuri la  Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca din care care 6 romi, 3 alte minorităţi;

 

 

II. CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERII SPECIFICE

PENTRU RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

 

Condițiile legale și criteriile specifice necesare a fi îndeplinite cumulativ pentru recrutarea candidaţilor sunt după cum urmează, aşa cum sunt prevăzute în art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi de art. 6 din Anexa 2 la Ordinul MAI 140/2016:

  a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

  b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

  d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

            f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;

n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Totodată, candidaţii vor avea în vedere următoarele:

a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;

b) prezentarea şi participarea personală la fiecare etapă a concursului de admitere;

c) necesitatea declarării datelor reale, complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor şi criteriilor de recrutare;

d) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal şi a efectuării de verificări specifice asupra propriei persoane, familiei şi rudelor candidatului;

e) componenţa dosarului de recrutare - etapele şi limita de timp de constituire ale acestuia;

f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;

g) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii, respectiv a evaluării psihologice şi a  examinării medicale ;

h) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ - în situaţia în care s-a constituit dosarul de recrutare şi candidatul a fost declarat apt la examinarea medicală şi la evaluarea psihologică, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere al instituţiei de învăţământ;

i) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie - eliminatorie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale şi verificarea aptitudinilor fizice;

j) organizarea şi desfăşurarea etapei a III-a: proba de verificare a cunoştințelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;

k) faptul că în vederea înmatriculării, în situaţia în care sunt declaraţi ”ADMIS”, au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original;

l) faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

m) numărul de locuri destinat etniei rome şi minorităţilor naţionale şi documentele suplimentare solicitate în vederea participării pentru locurile distincte prevăzute acestora.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială, în armele şi specializările/specialităţile pentru care unităţile I.G.P.R. au sarcini de recrutare, în sesiunea 2018, trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor şi criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialităţii pentru care optează, în raport de domiciliul/reședinţa înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile şi criteriile stabilite de actele normative și dispoziţiile incidente;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituții de învățământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;

  g) să constituie dosarele de candidat în volum complet şi să le depună până la termenele limită prevăzute în prezentul anunţ.

 

De la condiţiile legale şi criteriile specifice de înscriere nu se acordă derogări !!!!

           Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

            

       Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale  depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declară pe propria raspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

 

III. DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ȘI CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi până la data de  05.12.2017, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, situat în municipiul Tg-Jiu, str. Traian, nr.2, după următorul program:

-luni, marți, joi - între orele 10,00 - 14,00;

-miercuri – între orele 14.00 - 18.00  

 

Înscrierea candidaților se face personal pe baza cărții de identitate.

 

Modelele pentru cererea de înscriere la concursul de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale M.A.I. și pentru declaraţia de confirmare a luării la cunoștinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice sunt prevăzute în Anexele 1 şi 2.

Odată cu depunerea cererilor-tip de înscriere, candidații vor depune și DOSARUL DE RECRUTARE care se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare şi va conţine următoarele:

 1. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau adeverință (în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu i-a fost eliberată diploma) care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs.
 2. copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator (adeverință ITM), potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. curriculum vitae - Europass (CV) Anexa nr.4, autobiografia Anexa nr.3 şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului Anexa nr.5;
 4. cazierul judiciar al candidatului;
 5. fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 6. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituție de învățământ absolvită);
 7.  trei fotografii 3x4 cm, color;
 8. două fotografii color 9 x 12 cm;
 9.  dosar plic;

 

Documentele vor fi prezentate de către candidat în original, urmând a fi certificate pentru conformitate în prezența acestuia, conform prevederilor legale.

Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S.;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;

   c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

 

IV. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

 

Testarea psihologică se efectuează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, din municipiul Tg-Jiu, str. Traian nr.2, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la o dată ce va fi comunicată ulterior pe site-ul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj gj.politiaromana.ro.

Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul http://gj.politiaromana.ro, respectiv la Avizierul unităţii din Mun. Tg-Jiu, str. Traian, nr.2.

Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea ianuarie 2018.

 

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică activitatea de recrutare încetează.

 

V. EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Examinarea medicală se realizează pentru toți candidații la Centrul Medical Județean Gorj din cadrul M.A.I, în baza adresei Serviciului Resurse Umane a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și a adeverinţei cu antecedentele medicale eliberată de medicul de familie.

Examinarea medicală a candidaților constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.  Se va avea în vedere examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, cu observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară și stabilirea înălțimii-criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi,

Fișa medicală-tip se eliberează personal candidaților în baza adresei I.P.J. Gorj și se va încheia până cel târziu 15.12.2017.

 

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt medical” activitatea de recrutare încetează.

 

 

VI. ALTE SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA

 ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

 

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul - limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţii se pot retrage în orice etapă a recrutării sau a desfăşurării concursului de admitere.

 

VII. ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA CONCURSURILOR DE ADMITERE DE CĂTRE CANDIDAȚII SELECȚIONAȚI

 

   Sunt consideraţi înscrişi candidaţii care depun dosarele la termen şi în volum complet și corect întocmit.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.AI și eliberarea legitimației de concurs, candidațiise vor prezenta la sediul scolilor postliceale în perioada 13-14.01.2018  împreună cu  următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu ( numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) în care se menţionează în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

 

Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora, precum și pentru alte elemente de interes, se vor consulta de către candidați pe site-urile oficiale ale fiecărei unități de învățământ, respectiv www.scoalapolitie.ro – Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapolcj.ro – Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj Napoca.

 

Unităţile de învăţământ postliceal ale Poliției Române vor organiza şi desfăşura activităţi în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 13 – 14 ianuarie 2018.

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştințe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor, se realizează numai pentru candidaţii care au promovat examenul medical.

Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.    

 Etapele de desfăşurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei unităţi organizatoare a concursului de admitere.

Unităţile de învăţământ postliceal ale Poliției Române organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 15 – 19 ianuarie 2018, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinelele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul anunţ.

 

VIII. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA COPIILOR AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINEREA POLIȚIȘTILOR RĂNIȚI SAU DECEDAȚI CA URMARE A RĂNIRII ÎNTR-UN ACCIDENT DE MUNCĂ ȘI A COPIILOR PERSONALULUI MILITAR CLASAT INAPT SAU APT LIMITAT PENTRU SERVICIUL MILITAR ORI, DUPĂ CAZ, DECEDAT, ÎN TIMPUL ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU EXERCITAREA

 ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU

 

 

Recrutarea și selecţia candidaţilor beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate polițiştilor încadrați într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor polițiştilor decedați, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., ale dispoziţiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. și ale dispoziţiei I.G.P.R. nr. 26/11.04.2017 și nr. 100/20.10.2017.

Verificarea îndeplinirii condițiilor generale și a criteriilor specifice de admitere revine Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, care transmite la D.G.M.R.U.-M.A.I. propunerea privind înmatricularea și documentația care fundamnetează aceasta, în copie.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidații aflați în această situație.

Dosarul va fi transmis de unitatea de recrutare unității de învățământ pentru care se optează și conține:

-documentele prevăzute la Capitolul III din prezentul anunț

-adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreținerea polițistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă

-formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă sau după caz procesul-verbal de cercetare a evenimentului în fotocopie

-decizia medicală avizată sau certificatul decizie medicală emisă pe numele polițistului rănit sau al polițistului decedat în fotocopie

-certificatul de deces al polițistului decedat, daca este cazul

Candidatul în situația prezentului capitol este planificat pentru examinarea medicală și evaluarea psihologică în mod similar celorlalți candidați, dacă s-a inițiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 05.12.2017.

 

Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul de internet al instituţiei pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj, situat în municipiul Tg-Jiu, str. Traian nr.2, sau telefonic la numărul de telefon 0253/207713.