ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea  aprilie – iulie 2024, a concursului de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne

 

 

      Pentru înscrierea la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române,  persoanele interesate  vor transmite cererile tip, prevăzute în Anexa 1, iar după caz, Consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazier judiciar de către unitatea de recrutare (Anexa 2), completate de către candidat în mod lizibil şi semnate, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail resurseumane@gj.politiaromana.ro, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate,  în  perioada   24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

     La primirea cererii tip, lucrătorii cu atribuții din cadrul Serviciului Resurse Umane  atribuie codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat candidatul, o scanează  și o comunică la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

    Candidații vor transmite împreună cu cererea tip și următoarele documente ( în format pdf):

 •  Carte de identitate;
 •  Certificat de naștere;
 •  Diploma de bacalaureat și foaia matricolă.

Documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior prezentate cu dosarul de recrutare. Cererea va fi scanată și transmisă pe adresa de e-mail indicată (se va manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral, urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că este scanat integral, corespunde cu documentul original  și este  lizibil);

Serviciul Resurse Umane  din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj  realizează recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea la următoarele unități de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne:

a) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari);

b) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat), numărul de locuri fiind precizat în Anexa nr. 10  a prezentului anunț ).

 

           Candidații se pot înscrie la o singură unitate de învățământ postliceal.

           Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților:

 • Transmiterea cererii tip de înscriere: în perioada 24.04.2024 – 14.05.2024 (în ultima zi de înscriere doar până la ora 16.00);
 • Susţinere evaluare psihologică, soluţionare eventuale contestaţii, afişare rezultate evaluare psihologică: până la data de  21.05.2024;
 • Constituirea şi depunerea dosarelor de recrutare: până la data de 21.05.2024 (în ultima zi doar până la ora 12.00);
 • Susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada  25.05.2024- 31.05.2024;
 • Susținerea probei de verificare a cunoștințelor: 15.06.2024;
 • Examinarea medicală: în perioada 19.06.2024  – 12.07.2024;
 • Afișarea rezultatelor finale: până la data de  19.07.2024.

            Dosarele  de recrutare se primesc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, din municipiul Tg-Jiu, str. Traian, nr. 2, până la data de  21.05.2024, după următorul program:

 

ZIUA

ORELE

LUNI

1000-1400

MARŢI

1000-1400

MIERCURI

1000-1400

JOI

0900-1300

VINERI

0900-1300

 

            Modelele documentelor din dosarul de recrutare se regăsesc ca anexe la prezentul anunț.

            Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea aprilie – iulie 2024  trebuie: 

 • să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 • să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 • persoanele interesate în vederea participării la concursul de admitere trebuie să declare date complete în conţinutul autobiografiei, respectiv al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.
 • să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare

stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

 •     să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic”,

      conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

-     să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie  și  consimțământul informat

       conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare; 

 •     să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de

      specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile

      incidente aflate în vigoare;

 •     să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele

      normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare ( la depunerea dosarului se vor prezenta

      obligatoriu documentele de studii si de stare civilă, în original și în copie pentru certificare

      conform cu originalul) .

 Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă

     la concursul de admitere;

 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă

     pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de înscriere   ( Anexa nr. 1 la prezentul anunt);
 2. CV  model comun european ( Anexa nr. 2 la prezentul anunt);;
  • Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului[1] (diploma de bacalaureat, foaia matricolă)
  • Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care pot să depună adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, urmând ca, în momentul înmatriculării, candidații admiși să depună diploma de bacalaureat în original.
  • Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:
   • copia diplomei echivalente obținute în străinătate;
   • traducerea legalizată a diplomei echivalente;
   • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

d) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

e) Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f) Autobiografia (redactată conform modelului din anexa 4) și Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului ( completat  pe formularul prevazut în  Anexa 9);

g) Certificat de cazier judiciar / extras de pe cazier judiciar ( Extrasul de pe cazierul judiciar se poate solicita de către compartimentul cu sarcini de recrutare, doar în cazul primirii de la candidat a  consimţământului expres al acestuia privind eliberarea respectivului document);

h)  o fotografie color 9x12 cm;

i)  Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie ( Anexa 5)  și Consimțământul informat ( Anexa 6), în vederea concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare;

j) Fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I (examinarea medicală, concretizată în completarea fişei medicală-tip de încadrare în M.A.I., se realizează doar pentru candidații care au promovat proba de verificare a cunoștințelor și se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere);

k) Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (vezi Anexa nr. 7 la prezentul anunț).

l)   Dosar plic.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă (vezi Anexa 8 la prezenta) și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

       La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

      Etapele  de selecţie sunt următoarele:

 • etapa I de selecţie, realizată la  nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj: - înscrierea candidaţilor şi depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare;
 • Evaluarea psihologică care se va realiza în conformitate cu Dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite cu structura cu atribuţii de recrutare;
 • Concluzionarea asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare realizată la nivelul Centrului Medical Județean Gorj  al M.A.I;
 • etapa a II-a de selecţie - eliminatorie, se va desfășura la  Școala Militară de Subofițeri  Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, respectiv a evaluării performanței fizice;
 • etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la unitatea de învăţământ pentru care a optat fiecare candidat şi care a promovat proba de evaluare a performanţei fizice;
 • etapa a IV-a de selecţie – eliminatorie, realizată la un centru medical din rețeaua M.A.I.,   respectiv examinarea medicală, conform planificării care va fi comunicată candidaților în timp util.

Reguli generale privind desfășurarea concursului

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet și susținerea probei de concurs.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR SE PUBLICĂ PE SITE-UL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, precum și precizările referitoare la susținerea evaluării psihologice se vor afișa în timp util pe pagina de  internet a I.P.J. GORJ