Data concursului: 16 Septembrie 2023

ANUNT TCO OP SECTIA 8 POLITIE RURALA STOINA

 

A  N  U  N  Ț

 

 

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I, ambele cu modificãrile ṣi completarile ulterioare și art. IV, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

         Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Traian, nr. 2, organizează

CONCURS

 

pentru ocuparea, prin trecerea agenților de poliție absolvenți de studii superioare în corpul ofițerilor de poliție, a funcției de ofițer I prevăzută la poziția 748, în statul de organizare al unității,  în cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina:

Condiții de participare

 1. Să fie agenți de poliție, cu următoarea pregătire:

studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. vechime în muncă/din care în M.A.I.: nu este necesar.
 3. vechime în specialitate: - în specialitatea structurii: - nu este necesar
  • în specialitatea studiilor: - nu este necesar.
 4. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu, la care a fost notat;
 5. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare și să nu se afle în perioada de stagiu de tutelă profesională;
 6. să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare ;
 7.  să dețină permis de conducere, categoria „B”;
 8.  să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate, nivelul „Secret de serviciu”;
 9.  să dețină/să obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
 10.  să deţină/obţină avizul de polițist rutier.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs!

Referitor la condiția prevăzută la punctul 6 facem precizarea că, în conformitate cu art. 26, alin. 4 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare, ”Polițistului i se întocmește evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfășurată este, cumulat, de cel puțin 6 luni inclusiv.”

            În ceea ce privește condițiile prevăzute la punctele 9, 10 și 11, facem precizarea că, în situația în care autorizația/certificatul de acces la informațiile clasificate nu se obține  ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.

 

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și vor fi transmise la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj - Serviciul Resurse Umane resurseumane@gj.politiaromana.ro până la data de 25.08.2023, ora 16.00.

 

Dosarele de recrutare vor fi constituite exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea, în format electronic, până la aceeași dată, respectiv 25.08.2023, ora 16.00 (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj - Serviciul Resurse Umane resurseumane@gj.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 61 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere și curriculum vitae, modelul comun european;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului respectiv diplomă de licență și foaie matricolă sau supliment la diplomă.

 

Sunt acceptate doar adeverințele care respectă prevederile art. 37 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 657/2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior):

(1) După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenților li se eliberează o adeverință de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.
    (2) Adeverința de absolvire a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și este necesar să conțină funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior, precum și informațiile următoare:
    a) domeniul de studii universitare;
    b) programul de studii/specializarea;
    c) perioada de studii;
    d) media de finalizare a studiilor;
    e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz)”.

 

 1. copie al actului de identitate;
 2. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 3.  declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
 4. adeverință care să ateste faptul că este ”APT„ medical pentru serviciul polițienesc eliberată de medicul de unitate.
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 6-7 din prezentul anunț, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului ( în situația în care candidații nu sunt încadrați la Inspectoratul de Poliție Județean Gorj).

 

Reguli privind înscrierea la concurs   

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan_act identitate, Popescu Ioan_cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf. atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad, nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: agent de poliție Popescu Ioan - Dosar de concurs – ofițer I Secția 8 Politie Rurala Stoina)

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau  incorect întocmite. 

Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs (afișare rezultate, etc.).

Candidaţilor li se va transmite la adresa de e-mail indicată de către acesta în cererea de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se codul unic de identificare.

Validarea/invalidarea candidaturii este stabilită de către comisia de concurs în urma analizării dosarelor de concurs, iar rezultatul va fi comunicat prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj la adresa  ”https://gj.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs” și prin afişare la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Departajarea candidaților să va realiza potrivit art. 2741 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare, ”Candidații sunt declarați «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.”

 

Reguli privind examinarea psihologică

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj la adresa  https://gj.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs și prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet menționate.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista cu rezultatul evaluării psihologice pentru candidații înscriși la concurs se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.

Pentru candidații declarați inapt psihologic, candidaturile acestora vor fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Reguli privind validarea candidaților

Până în data de 08.09.2023 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de intranet și internet a I.P.J. GORJ(gj.politiaromana.ro), precum și la avizierul unității, până la date de 12.09.2023.

 

 Desfășurarea concursului

Până în data de 14.09.2023, va fi publicat anunț de planificare a candidaților la proba scrisă.

Concursul va avea loc în data de 16.09.2023 și va consta în desfășurarea unui test scris-tip grilă, potrivit prevederilor art. 24, alin.1 și art. 25, alin.1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video. Publicarea rezultatelor la proba scrisă se va realiza în data de 16.09.2023.

Ora și locul unde se va desfășura proba test scris se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de intranet și internet a I.P.J. GORJ (gj.politiaromana.ro), precum și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din tematica și bibliografia recomandată, anexată prezentului anunț.

Accesul în sala în care se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

Durata probei se stabileşte de către Comisia centrală în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate a subiectelor.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la testul scris, departajarea acestora în vederea stabilirii candidatului declarat „admis” se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” candidatul care obţine nota cea mai mare. Dacă se impune organizarea interviului structurat pe subiecte profesionale pentru departajare, comisia de concurs va stabili şi comunica candidaţilor interesaţi graficul activităţilor şi alte informaţii necesare. Interviul nu se contestă.

În cadrul probei de concurs, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu se va permite accesul cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

 

Precizări privind depunerea și rezolvarea contestațiilor

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj din Municipiul Tg-Jiu, strada Traian, nr. 2 sau transmisă prin fax la numărul 0253/211545.  Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și se postează pe pagina de Internet a unității, https://gj.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră.

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv  17.09.2023.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale se va realiza în perioada 18 – 19.09.2023.

          Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

           Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, polițistului care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art. 9 alin. (2), i se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

a) sub 5 ani - subinspector de poliție;

b) între 5 și 10 ani - inspector de poliție;

c) peste 10 ani - inspector principal de poliție.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) și (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care polițistului i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condițiile art. 21 alin. (5), acestuia i se acordă gradul profesional în funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Astfel, personalului care a lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fișa postului, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, după cum urmează:

 • la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliție;
 • la un stagiu între 5 și 7 ani - inspector de poliție;
 • la un stagiu între 8 și 10 ani - inspector principal de poliție;
 • la un stagiu între 11 și 14 ani - subcomisar de poliție;
 • la un stagiu între 15 și 18 ani - comisar de poliție;
 • la un stagiu de 19 ani și peste - comisar-șef de poliție.

Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, ofițerii de poliție proveniți din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au.

 

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj și prin postare pe pagina de Internet a unității, la adresa https://gj.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră.

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj – Serviciul Resurse Umane,  din Tg-Jiu, str. Traian, nr. 2, telefon 0253/207712 sau  tel. int.053/20113.

 

Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet și susținerea probei de concurs.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, int. 20113, în zilele lucrătoare.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, https://gj.politiaromana.ro – Secțiunea Carieră.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

Cerere de participare la concursul pentru ocuparea

funcției de ofițer I prevăzută la poziția 748, în statul de organizare al unității,

 în cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina

prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

 

 

 

             Domnule inspector șef,

 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ și al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ județul/sectorul _______________ cetățenia ___________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP ______________________, cu domiciliul (reședința) în localitatea ______________________, județul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etaj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) _____________________________________________________________________, forma de învățământ _________________, sesiunea _______, specializarea _____________________________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________________________, starea civilă_____________________.

 

            Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj în vederea ocupării funcției de ofițer I prevăzută la poziția 748, în statul de organizare al unității,  în cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina prin recrutare din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior.

Am luat cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Semnătura ______________                                Data _____________________

Telefon_________________

 

 

 

Anexa nr. 2

 

 

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

Domnului inspector șef

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ și al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ județul/sectorul ________________ cetățenia ______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de ofițer I prevăzută la poziția 748, în statul de organizare al unității,  în cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina, prin recrutare din rândul agenților de poliție absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.

Am fost informat (ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor.

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

 

 

Data _____________                                                Semnătura        _________________

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 

TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofițerilor a agenților de poliție

- specialitatea ordine publică –

Ofițer I în cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina

 

CAPITOLUL I

 

 1. TEMATICA
 • Organizarea, funcționarea şi atribuțiile Poliției Române; Drepturi și obligații;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni;
 • Etica şi deontologia polițienească.

 

 1. BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II și III, V;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, cap. III și IV;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului).

 

CAPITOLUL II

 

2.1. TEMATICA

 • Infracțiunea – Dispoziții generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul și participanții;
 • Categoriile pedepselor;
 • Regimul măsurilor de siguranță;
 • Minoritatea;
 • Infracţiuni contra persoanei;
 • Infracţiuni contra patrimoniului;
 • Infracţiuni contra autorității;
 • Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială;
 • Acțiunea penală;
 • Participanţii în procesul penal;
 • Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
 • Măsurile preventive și alte măsuri procesuale;
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere;
 • Urmărirea penală;
 • Înregistrarea, evidenţa unitară și circuitul sesizărilor penale;
 • Cercetarea la fața locului.

 

 

2.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare; (Partea generală: Titlul II – Capitolele I, II, III, IV, VI; Titlul III – Capitolul I; Titlul IV – Capitolul II și Titlul V; Partea specială: Titlul I, art. 188 – 227; Titlul II – Capitolul I - art. 228-232 , Capitolul II – art. 233 și 234, Capitolul III - art. 238 și 239, Capitolul V; Titlul III – Capitolul I, art. 257 - 261; Titlul V – Capitolul I – art. 289 – 294, Capitolul II – art. 296-305; Titlul VIII – art. 367-375)
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare (Partea generală: Titlul II – Capitolul I; Titlul III – Capitolele I, II - Secțiunea a 5-a, III, IV, V, VI, VII; Titlul IV – Capitolele I, II – Secțiunea 1-4; VI, VII, X și XI; Titlul V – Capitolul I și Titlul VI – Capitolul I; Partea specială: Titlul I);
 •  Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 •  Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului;

 

CAPITOLUL III

 

3.1. TEMATICA

 • Dispoziții generale privind violența domestică;
 • Instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Ordinul de protecție provizoriu;
 • Ordinul de protecție;
 • Modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Aspecte tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române;
 • Dispoziții generale privind protecția animalelor;
 • Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
 • Sancțiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;
 • Obligațiile deținătorilor de câini periculoși sau agresivi și condițiile deținerii acestora;
 • Infracțiuni și contravenții prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
 • Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regimul juridic al contravențiilor;
 • Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat. Intervenția la evenimente;
 • Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice;
 • Planul unic de ordine și siguranță publică;
 • Declararea prealabilă a adunărilor publice;
 • Obligațiile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Sancțiuni.
 • Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române;
 • Reguli de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera;
 • Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

 

3.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I, II, III, IV și V;
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Legea nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Hotărâre nr. 1.025 din 10 august 2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Metodologia privind organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 114/2022;
 • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, cap I, VI1 și VII;
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, cap. II, cap. III;
 • O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 26/2015 și O.M.A.I. 118/2018, cap. II, III și III1;
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III și V;
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, modificată și completată;
 • H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție;
 • Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române cu anexe, aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 14/2023;
 • Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 97/2020 privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, cu modificările și completările aduse prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 60/2022;
 • O.M.A.I. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL IV

 

4.1. TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Verificarea și soluționarea petițiilor;
 • Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Contravenții și sancțiuni la normele  privind protecția informațiilor clasificate;
 • Uzul de armă.

 

4.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I.;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal  de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Standardele Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin H.G. nr. 585/2002 (Capitolele 2,3 și 9);
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, Capitolul 3;

 

CAPITOLUL V

 

5.1 TEMATICĂ

 

 • Proveniența și circulația materialelor lemnoase;
 • Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Codul Silvic;
 • Controlul aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului;
 • Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor;
 • Norme referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale;
 • Acvacultura;
 • Răspunderi și sancțiuni privind pescuitul și acvacultura.

 

5.2 BIBLIOGRAFIE

 • CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**) - Legea nr. 46/2008 (Titlul III - Cap. IX, Titlul VI);
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice   (Cap. VII, VIII);
 • Hotărârea de Guvern nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Cap. III – Secțiunea 5 și Cap. IX);

 

PRECIZĂRI:

 

Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.

Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitol sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              R O M Â N I A                                                                                                                       Anexa nr. 4

          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                                                 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GORJ

                  COMISIA DE CONCURS

           

 

 

 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

organizat pentru ocuparea funcţiei de ofițer I– ordine publică

Secția 8 Poliție Rurală Stoina

 

Nr. crt.

Termen

Activitatea desfăşurată

Obs.

1.

11.08.2023

Publicarea anunţului privind organizarea concursului.

 

 

2.

11.08.2023-25.08.2023, ora 16,00

Înscrierea candidaţilor la concurs  şi depunerea de către aceștia  a dosarului de recrutare.

 

3.

Până la data de 04.09.2023

Planificarea  și  susţinerea de către candidaţi a testării psihologice, locaţia, data şi ora exactă urmând a fi comunicate ulterior candidaţilor.

 

4.

Până la data de 06.09.2023

Transmiterea rezultatelor la evaluarea psihologică

 

5.

07.09.2023

Analiza dosarelor de recrutare depuse de candidaţi de către comisia de concurs şi validarea/invalidarea candidaturilor.

 

6.

12.09.2023

Afişarea rezultatelor de validare/invalidare a candidaturilor

 

7.

Până la data de 14.09.2023

Publicarea anunțului de planificare a candidaților la proba scrisă

 

8.

16.09.2023

Susţinerea de către candidaţi a probei scrise și afișarea rezultatului probei

 

9.

17.09.2023

Depunerea de către candidaţi a eventualelor contestaţii faţă de rezultatul probei scrise (24 de ore de la data afișării rezultatului).

 

10.

18-19.09.2023

Soluţionarea de către comisia de soluţionare a contestaţiilor a eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise, consemnarea rezultatelor şi afişarea rezultatelor finale.