SERVICII ALE INSPECTORATULUI JUDEŢEAN DE POLIŢIE

 

SERVICIUL CABINET

Comisar de poliţie Leuştean Delia – şef serviciu

Este structura de specialitate care asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de urgenţă şi de criză, managementul organizatoric-funcţional şi suportul decizional al conducerii Inspectoratului.

Totodată, asigură derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea şi soluţionarea documentelor adresate conducerii Inspectoratului, desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul şi relaţii publice. Are în responsabilitate activitatea de relaţii internaţionale precum şi desfăşurarea activităţilor specifice Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

Atribuţiile Serviciului Cabinet se exercită, pe domenii de activitate, prin intermediul compartimentelor din structura sa organizatorică, astfel:

-  Compartimentul Management Stări Excepţionale;

-  Compartimentul Relaţii Publice;

-  Compartimentul Relaţii cu Publicul;

-  Compartimentul Schengen şi Relaţii Internaţionale, cât şi prin Biroul Centrul Operaţional.

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Comisar şef de poliţie LĂZĂROIU ALIN CONSTANTIN – şef serviciu

Este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la planificarea structurală, recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul Inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Are în principal următoarele atribuţii:

- Asigură încadrarea statului de organizare al Inspectoratului cu personal, conform criteriilor şi exigenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de efective anuale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

- Organizează concursuri/examene pentru încadrarea cu personal a funcţiilor de conducere şi de execuţie vacante;

- Desfăşoară activităţi pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război şi urmaşii acestora;

- Gestionează evidenţa personalului în activitate din unitate, analizează şi supune aprobării, potrivit competenţelor, lucrările de acordare a gradelor profesionale la termen şi înainte de termen a poliţiştilor şi acordarea ordinelor şi medaliilor prevăzute de sistemul naţional de decoraţii; 

- Aplică legislaţia în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă şi asigură modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală a personalului unităţii şi cea privind performanţele individuale ale personalului contractual şi prezintă conducerii Inspectoratului principalele concluzii rezultate din această activitate;

- Organizează, ţine evidenţa şi coordonează consiliile de disciplină constituite la nivelul Inspectoratului, verifică legalitatea măsurilor de aplicare a sancţiunilor disciplinare faţă de personalul unităţii;

- Monitorizează evoluţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului unităţii (inclusiv sub aspectul comiterii unor fapte de natură penală), acordarea recompenselor, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;

- Desfăşoară activităţi privind cunoaşterea socio-profesională a personalului;

- Desfăşoară activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Desfăşoară activităţi privind emiterea, evidenţa, gestionarea şi folosirea documentelor de legitimare pentru personalul unităţii;

- Întocmeşte documentaţia în vederea acordării pensiilor, conform reglementărilor incidente;

- Asigură, la solicitarea personalului din cadrul Inspectoratului, eliberarea de adeverinţe de vechime în serviciu şi încadrare în condiţii de muncă, precum şi alte documente prin care se atestă anumite  situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine;

- Întocmeşte dispoziţii referitoare la acordarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv acordarea stimulentului de reinserţie, potrivit actelor normative în vigoare;

- Gestionează şi actualizează dosarele personale şi celelalte documente de evidenţă şi asigură consemnarea în cuprinsul acestora a schimbărilor survenite în situaţia socio-profesională aparţinând personalului în activitate şi rezervă din cadrul Inspectoratului;

- Primeşte, păstrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul din cadrul Inspectoratului;

- Recrutează candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru cele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

 

FINANCIAR – CONTABILITATE

Comisar de poliţie BORNAGEL VASILE CLAUDIU – contabil sef

Are în principal următoarele atribuţii:

- Elaboreaza si prezinta spre aprobare ordonatorului secun­dar de credite (I.G.P.R.) bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectoratului judetean de politie;

- Asigura intocmirea lucrarilor de planificare impreuna cu cele­lalte organe de specialitate, urmarind mobilizarea rezervelor si utilizarea cu eficienta a resurselor puse la dispozitie de esaloanele superioare si a celor atrase;

- Verifica si monitorizeaza situatia privind realizarea principa­lilor indicatori financiari, a fondului de salarii si a modului de virare la bugetul de stat a impozitului aferent;

- Efectueaza virarea veniturilor bugetului de stat, evidentiate conform bugetului in stricta conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

- Ia toate masurile necesare pentru a asigura plata integrala si la timp a drepturilor salariale cuvenite cadrelor si personalului civil;

- Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al fondurilor operative (CIS) si urmareste utilizarea acestora, raportarea si contabilizarea lor;

- Asigura controlul financiar preventiv intern asupra operatiilor ce conduc la angajarea  de resurse financiare;

- Intocmeste darea de seama contabila trimestriala si anuala a I.P.J.;

- Analizeaza impreuna cu specialistii celorlalte servicii, prin intermediul controalelor de sprijin si indrumare, modul cum sunt aplicate actele normative in domeniul financiar-contabil.

 

SERVICIUL LOGISTIC

Subcomisar de poliţie Tivig Octavian - imputernicit şef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

- Serviciul de logistica asigura din punct de vedere tehnic si material I.P.J. Gorj,

- Biroul tehnic se preocupa de asigurarea I.P.J. cu armament, accesorii pentru armament, munitii, aparatura artileristica, materiale pentru pregatirea de lupta, mijloace si materiale de geniu, mijloace de protectie antichimica si impotriva  A.N.M., mijloace specifice de ordine publica, aparatura foto, video, TV., mijloace tehnice si materiale pentru investigare criminalistica, mijloace tehnice destinate supravegherii si controlului traficu­lui rutier, precum si accesorii, piese de schimb si alte materiale pentru aceste mijloace.

- Se preocupa, de asemenea, cu asigurarea I.P.J. cu mijloace de transport auto, cu carburanti-lubrifianti si piese de schimb, executa lucrari de intretinere revizii tehnice si reparatii la parcul auto existent,

- Compartimentul Achizitii Publice se preocupa cu cheltuirea cat mai judicioasa a fondurilor alocate prin realizarea unor achizitii de bunuri si servicii.

- Compartimentul cazarmare-intendenta se preocupa de administrarea patrimoniului imobiliar, locuintelor, investitiilor si asigurar­ea spatiilor de lucru, instruire si hranire a efectivelor, ani­malelor si arestatilor preventiv, de depozitare si pastrare a materialelor si tehnicii de lupta, a dotarilor nece­sare, reparatiilor, asigurarea cu materiale specifice de cazar­mare.

- Se preocupa, de asemenea, de asigurarea echiparii cadrelor si coordoneaza activitatile ce se desfasoara pentru realizarea indicatorilor de plan in concordanta cu normele de protectia muncii, a mediului si de supraveghere tehnica.

 

SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

Comisar şef de politie BRIHAC COSTIN - şef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

- Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate de comunicatii si de informatica si asigura confidentialitatea si securitatea (teleprelucrarii) datelor in cadrul tuturor subunitatilor de politie judetene;

- Sprijina calificat si permanent activitatea structurilor de comunicatii si informatica din subunitati si se preocupa de pregatirea tehnica de specialitate a personalului propriu;

- Asigura functionarea continua a centralei telefonice;

- Asigura managementul retelei pentru transmiterea de date;

- Asigura calitatea si stabilitatea unor transmisiuni din cadrul retelelor de comunicatii telefonice si radiotelefonice, administrate de I.P.J.  Gorj;

- Organizeaza, coordoneaza, controleaza si urmareste permanent modul in care se realizeaza accesul subunitatilor de politie la serviciile retelei internet;

- Realizeaza, implementeaza si asigura functionarea si conectivitatea corespunzatoare a produselor program de aplicatii pentru nevoile lucratorilor de politie;

- Asigura masurile necesare pentru mentinerea in stare de functionare corespunzatoare a mijloacelor de comunicatii si informatica, verifica modul de depozitare, conservare si pastrare a acestora si participa la inventarierea lor.

 

SERVICIUL PENTRU ACŢIUNI SPECIALE

Comisar sef de politie CIRSTEA MARIAN – şef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

- pune la dispozitia subunitatilor teritoriale efective specializate ca forta complementara la actiunile si raziile politienesti organizate de acestea;

- actioneaza ca forta de prima urgenta pentru realizarea sarcinilor de competenta politiei, in cazurile producerii de catastrofe, calamitati, dezastre, avarii, incendii de proportii, accidente feroviare, deraieri ori de auto deosebite, executand si actiuni de salvare a victimelor;

- participa, temporar si limitat, cu aprobare, la actiuni politienesti, organizate in cooperare cu unitati de politie din judetele limitrofe;

- acorda protectie si sprijin cadrelor din celelalte subunitati pe timpul executarii unor activitati politienesti, care prezinta un grad ridicat de periculozitate;

- asigura in cazuri deosebite protectie politistilor, martorilor, altor persoane implicate in executarea unor anchete penale, amenintate;

- intervine pentru respingerea si contracararea atacurilor indreptate impotriva sediilor unitatilor si subunitatilor de politie;

- asigura primele masuri in cazul manifestarii de violenta extrema;

- participa temporar la microfiltre impreuna cu serviciul politiei rutiere, intarirea dispozitivelor pe timpul vizitelor oficiale, manifestari cu numar mare de spectatori;

- intervine operativ in zonele si cartierele unde s-au comis infractiuni grave, completand masurile luate initial;

- realizeaza interventii pentru descurajarea elementelor turbulente, prevenirea constituirii in bande organizate, prevenirea si combaterea prostitutiei, proxenetismului, traficului de droguri, violuri si omoruri;

- identifica si neutralizeaza sau distruge prin procedeu specific dispozitivele explozive, prevenirea si combaterea actelor teroriste (plasare de dispozitive explozive).

 

POLIŢIA JUDICIARĂ

SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

Comisar şef de poliţie SAVU VIOREL – şef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

- cercetarea infractiunilor de mare violenta inclusiv cele de omor, tentativa de omor, loviri cauzatoare de moarte, talharii si violuri urmate de decesul victimelor, pruncucideri si vatamari corporale grave;

- identificarea si supravegherea persoanelor cunoscute cu afectiuni neuropsihice;

- prevenirea si combaterea infractiunilor de furt, inclusiv furtul de autovehicule;

- prevenirea si combaterea infractiunilor judiciare;

- combaterea furturilor de autovehicule si a traficului international de autoturisme furate;

- instrumentarea actelor de prostitutie-proxenetism, violuri, delincventa, inselaciuni (inclusiv cele de bani, moneda, titluri, pasapoarte, vize turistice), pedofilie, satanism;

- urmarirea generala si locala de persoane, face investigatii si verificari cu privire la:

               - cadavrele cu identitate necunoscuta;

               - persoanele cu identitate necunoscuta;

               - disparitii suspecte;

               - depistarea de obiecte cu valoare probanta.

 

      

SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

Comisar şef de poliţie IONESCU CONSTANTIN – şef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

Desfasoara actiuni pentru:

- Combaterea fraudelor din administraţia publică şi instituţii bugetare;

- Protejarea interesului şi a banului public prin prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice

- Combaterea faptelor de corupţie şi a conflictelor de interese;

- Protejarea bugetului general consolidat al statului prin desfăşurarea de acţiuni şi  activităţi specifice  pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, contrabandei şi spălării banilor;

- Asigurarea unui mediu de afaceri echilibrat prin prevenirea şi combaterea faptelor penale care afectează funcţionarea societăţilor comerciale, a fraudelor din sistemul bancar, institutii de credit, societati de investitii financiare, asigurare si reasigurare

- Protejarea forţei de muncă;

- Combaterea fraudelor din din industria alimentară, agricultură, fond funciar, constructii, infrastructură rutieră şi transporturi;

- Combaterea infracţionalităţii  din domeniul materialelor reciclabile, protecţiei mediului şi silviculturii.

 

SERVICIUL CRIMINALISTIC

Comisar şef de poliţie Sprâncenatu Petre Cristian  – şef serviciu

Serviciul criminalistic este structura de specialitate care desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, dispune realizarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum şi a lucrărilor specifice necesare identificării criminalistice.

Are în principal următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea criminalistică teritorială la nivelul inspectoratului;
 2.  efectuează expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice în laboratoare proprii sau în colaborare cu alte laboratoare de specialitate, în scopul obţinerii probatoriului ştiinţific, conform legii;
 3. asigură efectuarea activităţii de cercetare la faţa locului în cazul infracţiunilor şi evenimentelor conform competenţelor şi reglementărilor în vigoare;
 4. desfăşoară activitatea criminalistică în spiritul sistemului de management al calităţii implementat la nivel central la Institutul de Criminalistică, conform standardelor de calitate şi normelor internaţionale în domeniu sistem aflat în curs de implementare la nivelul serviciilor criminalistice din inspectoratele judeţene de poliţie;
 5. procedează, în condiţiile legii, în scopul identificării criminalistice a persoanelor care au săvârşit infracţiuni ori sunt suspecte de săvârşirea unor infracţiuni, identificarea victimelor dezastrelor naturale sau acţiunilor teroriste, cadavrelor sau persoanelor cu identitate necunoscută, la prelevarea sau, după caz, la procesarea de amprente papilare, imagini faciale, semnalmente, semne particulare şi orice alte date biometrice stocate în baze de date criminalistice (AFIS, IMAGETRAK, CDN etc.);
 6. alimentează şi utilizează cartoteci locale şi baze de date criminalistice naţionale, pentru identificarea persoanelor, cadavrelor, obiectelor şi a instrumentelor folosite la săvârşirea infracţiunilor, precum şi a urmelor descoperite în urma cercetării la faţa locului;
 7. participă la elaborarea şi implementarea manualelor de bune practici şi desfăşoară cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul perfecţionării metodelor şi mijloacelor proprii de muncă;
 8. pentru îndeplinirea atribuţiilor date în competenţă are relaţii funcţionale cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau cu alte instituţii ale statului şi realizează, în condiţiile legii şi ale celorlalte reglementări interne, schimb de date pentru identificarea criminalistică de persoane, cadavre, obiecte şi instrumente folosite la săvârşirea infracţiunilor, precum şi a urmelor descoperite în urma cercetării la faţa locului;
 9. desfăşoară cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul perfecţionării metodelor şi mijloacelor proprii de muncă;
 10. formulează propuneri pentru completarea/modificarea legislaţiei, precum şi a ordinelor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor cu caracter intern, care privesc activitatea criminalistică;
 11. organizează activităţi de pregătire profesională de specialitate în mod unitar la nivelul inspectoratului judeţean de poliţie şi pe grupuri de lucru zonale specializate la nivel naţional, în domenii precum cercetarea la faţa locului, baze de date criminalistice, expertiza grafică şi tehnică a documentelor, expertiza traseologică şi balistică, poligraf şi profiling, expertiza fizico-chimică, expertiza biocriminalistică;
 12. contribuie prin activităţi practice la pregătirea studenţilor şi elevilor din şcolile Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru pregătirea continuă a celorlalte cadre din poliţie în cadrul inspectoratului judeţean de poliţie;
 13. participă prin personal specializat în comisii de examinare profesională;
 14. participă la întruniri ştiinţifice interne sau internaţionale, în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate;
 15. asigură utilizarea corespunzătoare a echipamentelor staţiilor de lucru din dotare aferente sistemelor AFIS, IMAGETRAK, CDN etc.

 

BIROUL DE INVESTIGARE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A LOCULUI FAPTEI

a)coordonează activitatea de cercetare la faţa locului la toate compartimentele teritoriale, controlează calitatea şi eficienţa acesteia, modul de întocmire a documentelor şi valorificarea urmelor ridicate;

b)asigură cercetarea amănunţită şi completă a întregului câmp al locului producerii evenimentului, prin fixarea tuturor aspectelor constatate, căutarea, descoperirea, prelevarea, ambalarea şi conservarea tuturor categoriilor de urme şi mijloace materiale de probă, prelucrarea şi exploatarea urmelor, precum şi întocmirea în termenul stabilit a planşelor fotografice cu aspectele şi urmele ridicate de la locul faptei, videofilmărilor şi, după caz, a schiţelor.

 

COMPARTIMENTUL EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE

 

 1. examinează resturile macroscopice în vederea stabilirii obiectului de la care provin, în cazul accidentelor de circulaţie;
 2. identifică persoane după: urmele de dinţi, de urechi, de buze, nas sau alte zone ale feţei;
 3. efectuează expertiza de portret;
 4. stabilesc starea de funcţion are a sistemelor de închidere şi de asigurare;
 5. identifică instrumentele folosite la forţarea sistemelor de închidere şi asigurare;
 6. identifică mijloacele de transport (auto, cu tracţiune animală şi propulsate pe forţa omului) după urmele lăsate la faţa locului sau pe corpul şi îmbrăcămintea victimelor;
 7. stabilesc starea de funcţionare a armelor de foc, muniţiilor şi dispozitivelor explozive;
 8. identifică obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, instrumentele de lovire, după urmele lăsate pe corpul victimelor, pe sol sau pe alte obiecte;
 9. stabilesc caracteristicile (marcă, tip, calibru, model, ţara producătoare)  armelor de foc, muniţiei şi componentele dispozitivelor explozive;
 10. identifică arme de foc pe baza urmelor create pe proiectilele şi tuburile cartuşelor trase;
 11. prelevă seriile înlăturate de pe armele de foc sau componente ale acestora;
 12. stabilesc distanţa de tragere după factorii suplimentari ai împuscăturii, precum şi direcţia de tragere pe baza urmelor principale şi secundare de tragere;
 13. stabilesc orificiile de intrare-ieşire a proiectilor care au pătruns sau penetrat diferite corpuri sau obiecte;
 14. identifică maşina de scris, persoana după scris, semnătură, textul iniţial executat anterior unor suprapuneri, precum şi textele acoperite;
 15. examinează impresiunile de ştampilă;
 16. stabilesc dacă arma se putea declanşa accidental, dacă urmele puse la dispoziţie au fost create de arme de foc, dispozitive explozive sau dacă două sau mai multe elemente de muniţie au fost trase cu aceeaşi armă de foc.

 

COMPARTIMENTULUI IDENTIFICĂRI JUDICIARE îşi desfăşoară activitatea conform metodologiilor aprobate pe linia exploatării sistemelor naţionale AFIS, CDN, IMAGETRAK, IBIS pentru dezvoltarea şi actualizarea bazelor de date, exploatarea lor cu maximum de randament în vederea identificării făptuitorilor

 

 1. organizează şi actualizează bănci de date informatizate (sistemul AFIS MORPHOTRAK) cuprinzând impresiunile papilare ale persoanelor cercetate sau suspecte de comiterea unor infracţiuni de natură judiciară şi urmele papilare de la cazurile nesoluţionate aflate în evidenţa unităţilor de poliţie;
 2. examinează urmele papilare de la cazurile în evidenţă cu impresiunile persoanelor incluse în cercurile de suspecţi, efectuând identificarea dactiloscopică a făptuitorilor, stabilirea de conexiuni între cazurile nesoluţionate, precum şi transmiterea la unităţi a rezultatelor şi materialelor probatorii necesare întocmirii expertizelor;
 3. verifică în băncile de date impresiunile cadavrelor necunoscute, în scopul stabilirii identităţii acestora;
 4. coordonează activitatea formaţiunilor teritoriale pe linia valorificării operative şi eficiente a urmelor papilare;
 5. asigură întreţinerea şi menţinerea în stare operaţională a tehnologiei AFIS MORPHOTRAK din dotare, salvările zilnice de date şi securitatea acestora;
 6. organizează şi actualizează evidenţa la nivel judeţean a cadavrelor neidentificate, dispăruţilor, persoanelor cu identitate necunoscută, etc.;
 7. efectuează examinări comparative în bazele de date CDN, ale caracteristicilor de identificare în fişierelor C.I.N., P.D., D.R.O. şi P.I.N. în scopul clarificării situaţiei dispăruţilor şi identificării persoanelor şi cadavrelor;
 8. coordonează activitatea specifică desfăşurată pe această linie de formaţiunile criminalistice din teritoriu;
 9. desfăşoară activităţi de implementare şi verificare a datelor şi fotografiilor în baza de date informatizată CDN la solicitarea  lucrătorilor de la formaţiunile operative;
 10. execută trageri experimentale în captatoare special amenajate cu armele de foc cu ţeavă ghintuită, deţinute legal în vederea obţinerii tuburilor şi proiectilelor necesare introducerii în baza de date IBIS;
 11. asigură întreţinerea în bune condiţii a mijloacelor tehnice şi aparaturii din dotarea serviciului şi instruirea poliţiştilor desemnaţi să desfăşoare activităţi la staţiile de lucru AFIS şi IMAGETRAK;
 12. implementează şi verifică datele şi fotografiile în baza de date IMAGETRAK, a datelor de identificare în aplicaţiile informatizate;
 13. desfăşoară activităţi de căutare în bazele de date IMAGETRAK a persoanelor ce prezintă interes în baza declaraţiilor martorilor oculari, victimelor;
 14. întocmeşte portretul vorbit al persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni ca umare a declaraţiilor martorilor oculari, victimelor.

 

 

BIROUL ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

Comisar şef de poliţie UDROIU NICOLAE - şef birou

e-mail: arme@gj.politiaromana.ro

          oug41.2016.arme@gj.politiaromana.ro

 

 Este structurat pe linii de munca:

 Compartimentul arme:

 - exercita controlul asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a modului in care se efectueaza operatiunile cu arme si munitii si asupra functionarii atelierelor de reparat arme;

- executa potrivit legii vizarea permiselor de arma la persoanele fizice si autorizatiilor de detinere la persoanele juridice;

- desfasoara activitati informativ-operative si de cercetare pentru identificarea detinatorilor ilegali de arme si de munitii;

- actioneaza pentru identificarea autorilor in lucrarile penale cu A.N. si acorda sprijin, indruma si controleaza activitatea de politie in cauzele si evenimentele specifice produse pe raza de competenta;

- tine evidenta armelor furate sau pierdute la nivel de tara;

- organizeaza evidenta judeteana a detinatorilor legali de armament;

- colaboreaza cu serviciul politiei judiciare, serviciul de combaterea crimei organizate si antidrog, serv. politiei de ordine publica, serviciul judetean de informatii si protectie interna etc., pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege.

Compartimentul explozivi:

- exercita controlul asupra detinerii si folosirii materiilor explozive si a modului in care se efectueaza operatiunile cu materii explozive;

- indruma, coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de subunitatile de politie pe linie de explozivi;

- constata si sanctioneaza faptele ilegale prevazute de legislatia in vigoare pe linie de explozivi;

- tine evidenta centralizata a unitatilor autorizate sa desfasoare operatiuni cu materiale explozive.

Compartimentul substanţe periculoase:

- exercita controlul asupra respectarii normelor legale referitoare la produsele si substantele periculoase, ale produselor de uz fito-sanitar si respectarii legalitatii importurilor de deseuri ori alte substante periculoase;

- impreuna cu reprezentanti din cadrul CNCAN Bucuresti exercita control asupra respectarii normelor legale referitoare la materiile nucleare si radioactive;

- indruma, coordoneaza si controleaza activitatea subunitatilor de politie pe linie de substante periculoase;

- constata si sanctioneaza faptele ilegale savarsite la regimul produselor si substantelor periculoase;

- colaboreaza cu serviciul zonal de combatere a crimei organizate si antidrog, serviciul investigarea fraudelor, serviciul politiei de ordine publica si serviciul investigatii criminale pentru indeplinirea atributiilor specifice liniei de munca;

- coopereaza cu organele judetene ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Directiei Generale a Vamilor, Ministerului Industriei si Resurselor privind cercetarea faptelor infractionale, actelor de incalcare a regimului juridic, a exporturilor si importurilor de produse strategice, inclusiv precursori pentru armele chimice si biologice, exceptand faptele infractionale de trafic de catre exponentii crimei organizate, cu astfel de produse.

 

 

SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ

Imputernicit subcomisar de poliţie Brancus Lucian

Are în principal următoarele atribuţii:

- coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor de ordine publică;

- asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru implementarea acestora etc.);

- asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de ordine publică, emise de la nivel central şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi sau completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare;

- asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la nivel central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau determină implicarea structurilor de ordine publică teritoriale;

- iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, sau formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare;

- iniţiază/elaborează proiecte de documente de reglementare internă a unor activităţi din domeniile din competenţă;

- monitorizează realizarea activităţilor stabilite la nivelul structurilor de ordine publică;

- propune activităţi de îndrumare şi control la structurile de ordine publică şi măsuri de îmbunătăţire a eficienţei acestora;

- organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni regionale în raza de competenţă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică;

- participă nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine publică;

- verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau organisme neguvernamentale repartizate de conducerea D.G.P.M.B. / inspectoratului de poliţie judeţean, conform competenţei;

- verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei de către poliţiştii de ordine publică, sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de conducerea unităţii;

- cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;

- în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, administrativă şi/sau participă în consiliile de disciplină;

- participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de conducere în cadrul structurilor de ordine publică.

 

SERVICIUL RUTIER

Comisar șef de poliţie Săvulescu Daniel  –  desemnat să coordoneze Serviciul Rutier 

e-mail: oug41.2016.sr@gj.politiaromana.ro

 

Serviciul Rutier raspunde de executarea atributiilor ce revin politiei cu privire la siguranta circulatiei pe drumurile publice.

Serviciul Rutier are urmatoarele atributii:

-monitorizeaza activitatea desfasurata de politiile municipale si orasenesti in domeniul supravegherii, indrumarii si controlului traficului, al cercetarii si solutionarii accidentelor de circulatie cu autori cunoscuti si necunoscuti si al prevenirii si combaterii incalcarii normelor rutiere

-analizeaza evolutia situatiei operative in domeniu si elaboreaza planuri de masuri pentru eficientizarea activitatii formatiunilor teritoriale si atingerea indicatorilor de performanta stabiliti prin documente de planificare strategica a muncii de la nivelul Politiei Romane

-participa la cercetarea accidentelor de circulatie soldate cu decesul unor persoane

-executa masurile intreprinse asigurarea deplasarii pe drumurile publice, in conditii de deplina siguranta a delegatiilor oficiale romane si straine, precum si a unor transporturi de importanta deosebita, cooperand cu celelalte institutii abilitate din cadrul sistemului national de aparare

-organizeaza si coordoneaza, in cooperare cu RAR-Filiala Gorj, controlul in trafic al starii tehnice a vehiculelor, pentru prevenirea accidentelor cauzate de circulatia cu defectiuni tehnice

-organizeaza si verifica, impreuna su SDN Tg.Jiu, pe baza programelor comune de actiune sezoniere, sistematizarea retelei de drumuri nationale in scopul mentinerii viabilitatii acesteia si a imbunatatirii semnalizarii rutiere

-avizeaza lucrarile si amenajarile rutiere si participa la elaborarea planurilor de sistematizare si dirijare a circulatiei, semnalizare si marcaj

-realizeaza masuri de informare si educatie rutiera a participantilor la trafic, prin intermediul mijloacelor mass-media locale

-realizeaza activitatea de implementare a abaterilor la regimul circulatiei in sistemul automat de evidenta precum si restituirea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare retinute

  

SERVICIUL CAZIER JUDICIAR ŞI EVIDENŢĂ OPERATIVĂ

Comisar şef de poliţie VRĂJITORU PETRE - împuternicit sef serviciu

Are în principal următoarele atribuţii:

- Organizeaza si tine evidenta nominala locala a persoa­nelor inscrise in cazierul judiciar pentru persoanele nascute in judetul Gorj;

- organizeaza si tine evidenta dactiloscopica, decadactilara a persoanelor arestate preventiv, arestate in vederea executarii pedepsei inchisorii sau a sanctiunilor contraventionale cu inchi­soare;

- centralizeaza activitatea de culegere, prelucrare, centralizare si prezentare a indicatorilor si datelor statistice specifice activitatii politiei, in scopul luarii deciziilor privind directionarea masurilor si actiunilor politiei pentru prevenirea, descoperirea si combaterea fenomenului infractional  si a altor fapte antisociale;

- dispune masuri de adaptare si optimizare a indicatorilor speci­fici activitatilor de politie in functie de evolutia situatiei operative, de aparitia noilor acte normative sau a altor elemente de fapt si de drept care influenteaza dinamica acestora;

- organizeaza si asigura functionarea camerei de corpuri delicte si a arhivei inspectoratului;

- periodic, intocmeste nomenclatorul dosarelor de arhiva ce se creaza de serviciile si subunitatile I.P.J. in indicatorul terme­nelor de pastrare a acestora, luand masuri de selectare si redare in circuitul economic a documentelor  ce nu mai prezinta valoare documentara.

 

BIROUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Comisar şef de poliţie ZGLOBIU GHEORGHE - şef birou

Are în principal următoarele atribuţii:

- desfasoara activitati pentru prevenirea infractiunilor indreptate impotriva persoanei;

- executa activitati pentru prevenirea infractiunilor indrep­tate impotriva proprietatii;

- desfasoara activitatii de instruire a politistilor privind transmiterea informaţiilor preventive către cetăţeni si respectarea drepturilor omului;

- intocmeste analize si prezinta sefului inspectoratului prognoze privind evolutia starii infractionale, în vederea orientării activităţilor de prevenire pentru realizarea obiectivelor stabilite;

- desfasoara activitatile specifice in colaborare cu Centrul Judetean de Prevenire si Consilere Antidrog şi alte instituţii publice locale.

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Insp. pr. de poliţie DIACONESCU PANTELIMON -  coordonator

Are în principal următoarele atribuţii:

- întocmeşte  împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii Inspectoratului propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;

- organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcării normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate  în activitatea  unităţilor, instituţiei sau structurii;

- urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Inspectoratului şi formulează propuneri pentru perfecţionarea acestora;

- întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, proiectele de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultat Inspectoratul, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii Inspectoratului, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea instituţiei;

- întocmeşte şi ţine evidenţa actelor normative cu caracter intern, precum şi a documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Poliţiei Române, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de direcţiile (similar) de specialitate şi de personalul acestora;

- pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii Inspectoratului, acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii;

- avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea Inspectoratului şi supuse avizului de legalitate, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;

- reprezintă şi apără interesele Inspectoratului în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Inspectoratului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestuia;

- asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

- sesizează conducerea Inspectoratului cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;

- ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale Inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ale Ministerului Afacerilor Interne;

- acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină constituite la nivelul Inspectoratului;

- participă în comisiile de achiziţii, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens;

- avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Inspectoratului ori, în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acesta sau în cazul în care acesta a negociat ori a elaborat proiectul actului;

- avizează şi participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de Inspectorat ori în legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Române;

- elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar în şi de către Poliţia Română, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;

- formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale  interne sau internaţionale adresate Inspectoratului şi repartizate de conducere spre soluţionare;

- desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor desfăşurate şi dispoziţiilor conducerii Inspectoratului cu legislaţia comunitară în materie;

- participă la instruirea personalului din Inspectorat, pe problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în domeniul dreptului umanitar şi al drepturilor omului, precum şi sub aspectul cunoaşterii şi aplicării unitare a legislaţiei, în raport de specificul unităţii;

- sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul instituţiei;

- analizează periodic activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea Inspectoratului şi Direcţia Juridică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române despre rezultatul analizei şi propunerile formulate;

- analizează, semestrial, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea Inspectoratului, rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii Inspectoratului măsurile ce se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate;

- îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Inspectoratului, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţelor;

- asigură participarea la examenele şi concursurile organizate în vederea ocupării posturilor de consilieri juridici în cadrul Inspectoratului;

- elaborează proiecte de dispoziţii ale şefului Inspectoratului, proceduri de lucru şi instrucţiuni de linie, pentru activităţile specifice.

 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă 

Comisar de poliţie Zoican Catalin şef

- este componenta care asigură încarcerarea, paza şi respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege.

Principalele atribuții sunt următoarele:

 • menţinerea ordinii şi disciplinei în rândul persoanelor private de libertate;
 • respectarea obligaţiilor de către persoanele încarcerate şi acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru aceştia;
 • transferul persoanelor private de libertate la penitenciare, unităţi medicale aparţinând Ministerului Sănătaţii şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, precum şi în unităţile penitenciare aparţinând Administraţiei Nationale a Penitenciarelor;
 • prezentarea persoanelor private de libertate la instanţele de judecată şi parchete, la termenele fixate;
 • instruirea şi pregătirea personalului, în conformitate cu prevederile actelor normative şi dispoziţiilor în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

Are în principal următoarele atribuţii:

- este structura de specialitate care coordonează, îndrumă și controlează întreaga activitate în domeniul securității și protecției informațiilor clasificate ce se desfășoară la nivelul inspectoratului.